ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 2562

  • Posted on: 15 August 2018
  • By: admin

  VTR นำเสนอ

 เอกสารประกอบการประชุม

สำหรับผู้บริหาร

 หนังสือเชิญ

  แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

  แบบฟอร์มจองห้องพัก โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขทุกจังหวัด

 หนังสือเชิญ

 แบบลงทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบเข้ารับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live (We Are MOPH) " สำหรับหัวหน้ายุทธศาสตร์สาธารณสุขทุกจังหวัด