ประชุม เชิงปฏิบัติการเสริมพลังทีมประเมิน พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต. ติดดาว) ระดับเขตสุขภาพ

  • Posted on: 8 November 2017
  • By: admin

เอกสารประกอบการประชุม เชิงปฏิบัติการเสริมพลังทีมประเมิน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต. ติดดาว) ระดับเขตสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปริ้นซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 โรงแรมปริ้นซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร

   วาระการประชุม

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2561 กระทรวงสาธารณสุข  

  ใบงานที่ 1  สำหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการครู ก (สรุปรายเกณฑ์)

  ใบงานที่ 2 สำหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการครู ก (สรุปรายเขตสุขภาพเพื่อเสนอต่อผู้บริหารโครงการ)

  เอกสารประกอบการประชุมย่อย 11 กลุ่ม [ZIP File]

  คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต. ติดดาว) ปี 2561

  แนวทางและการประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(รพ.สต.ติดดาว) ประจำปี 2561

  เอกสารนำเสนอการประชุมกลุ่มย่อย