การประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

  • Posted on: 10 October 2018
  • By: admin

การประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 - 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

 วาระการประชุม

 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ครั้งที่ 1/2561

 วาระที่ 1 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 92 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ

 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ