ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Precedure: SOP)

  • Posted on: 31 October 2018
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Precedure: SOP)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

 แบบตอบรับ เข้าร่วมประชุม

 แบบฟอร์มสำรองห้องพัก

 หนังสือเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12

 หนังสือเชิญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

 วาระการประชุม

 เอกสารประกอบการประชุม

 แบบประเมินความพึงพอใจ