การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข

  • Posted on: 20 December 2017
  • By: admin

เอกสารประกอบการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
โดยใช้ระบบการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (Strategy Management System: SMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร Data Center
  

 

  • เอกสารกรม 
  • เอกสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • เอกสารหน่วยงานในกำกับ