ประชุมชี้แจงระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด (Strategic Management System: SMS) มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  • Posted on: 4 June 2018
  • By: admin

ประชุมชี้แจงระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด (Strategic Management System: SMS)
มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 6  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 

 กำหนดการประชุม