ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

  • Posted on: 21 March 2018
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
ในวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2561 
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 กำหนดการประชุม

 การวิเคราะห์ศักยภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ร่าง แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2564 (ทบทวนปี 2561)

 กิจกรรมกลุ่ม

 กิจกรรมกลุ่มที่ 1-4

 กิจกรรมกลุ่มที่ 5-8

 ภาพผลงานกิจกรรมกลุ่ม