ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

  • Posted on: 14 March 2018
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561 
ครั้งที่ 1  ในวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2561 
ณ โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

  กำหนดการประชุม

 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข

 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ตัวอย่าง  Checklist  ที่อาจจะใช้ในการตรวจสอบและประเมินความบกพร่องของโครงการที่ปิดไปแล้วในปีที่ผ่านมา