(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • Posted on: 27 January 2020
  • By: admin

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563