เอกสารประกอบการประชุม  เชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข (Retreat)

  • Posted on: 9 January 2018
  • By: admin

เอกสารประกอบการประชุม
 
เชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข (Retreat)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 18-19 ม.ค.2561 ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

 (ร่าง) กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 Success Story 8 กรม โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณพิมล วิปุลากร  (Onepage)

 Success Story 8 กรม โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

 Success Story 12 เขตสุขภาพ โดย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

 บรรยายและอภิปราย เรื่อง การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

 นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย

 สรุปผลการประชุม Retreat (ประเด็นปฏิรูประบบสุขภาพ) โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

 ร่าง พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....(National Health Policy Board) โดย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 

 -ร่าง- แผนปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

 แบบรายงานข้อมูลร่างกฎหมายสำคัญ แผนการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ และโครงการสำคัญที่หน่วยงานจะดำเนินการในปี 2561 

 ผังที่นั่งประชุม Retreat ณ โรงแรมเดอะเกรซอัมพวา รีสอร์ท ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

 ผังห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง