ประมวล ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ ค่าตอบแทน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  • Posted on: 17 December 2018
  • By: admin

ประมวล ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ ค่าตอบแทน
สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  เล่มที่ 1 สรุปสาระสำคัญค่าตอบแทน

  เล่มที่ 2 กลไกการดำเนินงาน

  เล่มที่ 3 ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ