การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศ

  • Posted on: 10 May 2018
  • By: admin

การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศ

 แบบฟอร์มแผนงาน โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูป

 หน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

 หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิรูปด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข

 แบบรายงานชื่อหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า และรหัสพยัญชนะและเลขที่ออกหนังสือ

 รายชื่อทีมวิชาการตามประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

 แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

 วีดีโอ ชี้แจงแนวทาง การจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

 คู่มือการใช้งานระบบ EMENSCR

 เอกสารประกอบการนำเสนอปรึกษาหารือแนวทางการบันทึกแผนงานโครงการ (วันที่ 8 มิ.ย. 61)

 แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ