การประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1

  • Posted on: 13 July 2018
  • By: admin

การประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านระบบบริการสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค แพทย์แผนไทย และศูนย์กลางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2561
วันจันทร์ที่  16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30
ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

  เอกสารประกอบการประชุม

  นำเสนอผลการดำเนินงาน

  นำเสนอ Primary Care Cluster