ประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อการปฏิรูประบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561

  • Posted on: 22 November 2018
  • By: admin

ประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อการปฏิรูประบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561
วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4  อาคาร 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ระเบียบวาระการประชุม

  คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

 แผนปฏิรูป

 แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กลุ่มประเด็นที่ 1: ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ เรื่อง ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ