ประชุมเตรียมความพร้อมสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข

  • Posted on: 17 October 2018
  • By: admin

ประชุมเตรียมความพร้อมสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข
ด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข
ด้านอภิบาลระบบสุขภาพ และคณะอนุกรรมการกำหนดและประมาณการค่าใช้จ่ายชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม 
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 ชั้น 4 อาคาร 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

  ระเบียบวาระการประชุม

  เอกสารประกอบการนำเสนอ

  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 173/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม

 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านระบบบริการสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค แพทย์แผนไทยและศูนย์กลางด้านการแพทย์

 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ

 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ

 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดและประมาณการค่าใช้จ่ายชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม

 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสังคม