ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • Posted on: 9 December 2019
  • By: admin

ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 6 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 หนังสือเชิญประชุม

 กำหนดการประชุม

 สรุปประชุมทางไกล VDO Conference ปรึกษาหารือคณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

 กิจกรรมหลักการในการบริหารงบประมาณให้โครงการ ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขของศูนย์ต้นทุน

 การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล ผ่านระบบ SMS กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข