ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข

  • Posted on: 29 March 2018
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

  กำหนดการประชุม

  การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

  ความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บทบาทการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่

 ร่าง ภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข

 (ร่าง) ภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข