การประชุม เรื่อง การบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

  • Posted on: 17 October 2018
  • By: admin

การประชุมเรื่อง การบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 ระเบียบวาระการประชุม

 เอกสารประกอบการนำเสนอ

 คู่มือระบบ eMENSCR

 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร 1120/ว6045 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านระบบติดตามและประเมินผล (eMENSCR)

  สรุปผลการบันทึกข้อมูล แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข

 แผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรููปประเทศ