ประชุม พิจารณาแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงบประมาณ 

  • Posted on: 9 November 2017
  • By: admin

เอกสารประกอบการประชุม พิจารณาแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เบื้องต้น (Pre-Ceiling) 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงบประมาณ 

 

  นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข