การประชุม พิจารณาแผนคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)

  • Posted on: 8 January 2018
  • By: admin

ประชุมพิจารณาแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) 
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 วาระการประชุม

 นโยบายการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข