ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • Posted on: 13 May 2019
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมโรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

  เอกสารประกอบการประชุม