ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงาน และมอบนโยบาย แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 27 กันยายน 2562

  • Posted on: 28 August 2019
  • By: admin

  สรุปประเด็นสาคัญประชุมชี้แจงผลการดำเนินงาน และมอบนโยบาย แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  เอกสารประกอบการประชุม

  หนังสือเชิญประชุม

  แบบตอบรับการประชุม

  แบบจองห้องพัก

 แผ่นพับ  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 แบบประเมินผลการประชุม

 เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสด Facebook (We are MOPH)