ขอความร่วมมือหน่วยงานกำหนดโครงการ เพื่อจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • Posted on: 3 November 2017
  • By: admin

ขอความร่วมมือหน่วยงานกำหนดโครงการ เพื่อจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขและคำรับรองการปฏิบัติราขการ ปี 2561

 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

 แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 แบบฟอร์ม แผนติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน และวัตถุประสงค์ของแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561