งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

 

งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

 เรื่อง องค์ความรู้ การดำเนินงาน องค์กรคุณธรรมของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนปฏิบัติการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3,4 

คู่มือการจัดทาคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนสร้างสุขกองยุทธศาสตร์และแผนงานปีงบประมาณ 2562 – 2563 

 แผนพัฒนากองยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  

 การประชุม คณะทำงานแผนปฏิบัติการสร้างสุข กยผ. วันที่ 2 กันยายน 2562 

 แผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3,4 

 คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  แบบสอบถาม เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2562  จึงขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล ภายในวันที่  3  ธันวาคม 2561  

  เอกสารเผยแพร่ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  เอกสารเผยแพร่ แผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562