งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

 

งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

 การประชุม คณะทำงานแผนปฏิบัติการสร้างสุข กยผ. วันที่ 2 กันยายน 2562 

 แผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3,4 

 คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  แบบสอบถาม เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2562  จึงขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล ภายในวันที่  3  ธันวาคม 2561  

  เอกสารเผยแพร่ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  เอกสารเผยแพร่ แผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562