โครงการพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายบุคลากรด้านงบประมาณสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • Posted on: 19 February 2018
  • By: admin

โครงการพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายบุคลากรด้านงบประมาณสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  แนวทางการจัดทำแผนพัฒนางานสาธารณสุข ระดับหน่วยงาน (แผนงบประมาณ) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์