ประชุมทางไกล VDO Conference ชี้แจงแนวทางการบันทึกและทบทวนติดตาม ผลการดำเนินงานประเด็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  • Posted on: 11 May 2018
  • By: admin

ประชุมทางไกล VDO Conference ชี้แจงแนวทางการบันทึกและทบทวนติดตาม
ผลการดำเนินงานประเด็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง MOC ##1001 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 หนังสือเชิญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด (หัวหน้ากลุ่ม พัฒนายุทธศาสตร์)

 หนังสือเชิญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด (ผู้รับผิดชอบ)

 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์ / ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1-12

 วาระการประชุม

 (ร่าง) แผนการติดตามผลผลิตของโครงการตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงสาธารณสุข

 Booklet แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

 onepage ประเด็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561