ประชุม ทบทวนผลการดำเนินงานประเด็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  • Posted on: 30 April 2018
  • By: admin

ประชุม ทบทวนผลการดำเนินงานประเด็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 (ร่าง) แผนการติดตามผลผลิตของโครงการตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงสาธารณสุข

 ประเด็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

 แผนปฎิบัติการรองรับการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561

 รายงานการจัดสรรงบประมาณ ระดับหน่วยงาน