ประชุมปรึกษาหารือทบทวนผลการดำเนินงาน ประเด็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

  • Posted on: 9 June 2018
  • By: admin

ประชุมปรึกษาหารือทบทวนผลการดำเนินงาน ประเด็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) รอบครึ่งปี (Mid Year Review) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 4 อาคาร 6 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 4 อาคาร 6 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  สรุปรายงานผลการดำเนินงานประเด็นคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ (PA) รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

 วันที่ 18 มิถุนายน 2561


 วันที่ 19 มิถุนายน 2561

 วันที่ 25 มิถุนายน 2561