โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  • Posted on: 20 November 2018
  • By: admin

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน
อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

  ( ร่าง ) กำหนดการเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  (ร่าง) คำกล่าวเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 (ร่าง) คำกล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  หนังสือเเจ้งเวียน จากกระทรวงมหาดไทย โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 หนังสือสั่งการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 - 13

 หนังสือสั่งการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

 หนังสือสั่งการ นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด

 แผนปฏิบัติการ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ 

 ระเบียบวาระการประชุม วันที่ 27 พ.ย. 2561 

 สไลด์ประชุมคณะกรรมการโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ วันที่ 27 พ.ย. 2561 

 (ร่าง)ระเบียบวาระประชุม วันที่ 30 พ.ย. 61

  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนและประเมินผลโครงการบูรณาการแพทย์เคลื่อนที่ฯ ณ วันที่ 30 พ.ย. 61

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการทั้งหมด 878 อำเภอทั่วประเทศ ณ วันที่ 24 ธ.ค. 61  

  (ร่าง) แผนปฏิบัติการทั้งหมด 878 อำเภอทั่วประเทศ ณ วันที่ 29 พ.ย. 61

 (กรุงเทพมหานคร)แผนปฏิบัติการ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เอกสารประชุม VDO Conference วันที่ 6 ธันวาคม 2561