mophconnect 2020

  • Posted on: 26 August 2020
  • By: admin

LINE Official Account  
จองคิวล่วงหน้า รู้สิทธิการรักษา ค้นหาได้ทุกหน่วยบริการ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
MOPH Connect
แบบฟอร์มคำขอใช้บริการ MOPH Connect 
WORD | PDF
แผ่นพับ/คู่มือ
MOPH Connect
ความรู้สุขภาพ ระบบลงทะเบียน เอกสารประชุม/อบรม
 
วิดีโอแนะนำการใช้งาน
MOPH Connect
FACEBOOK