การพัฒนาระบบบริการจองคิว บน MOPH Connect รุ่นที่ 2

  • Posted on: 13 June 2018
  • By: admin

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในระบบข้อมูลข่าวสารด้านดิจิทัลสุขภาพ ประจําปีงบประมาณ 2561
“การพัฒนาระบบ “บริการจองคิว”บน MOPH Connect” 
ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมธานี 
รุ่นที่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 ประกาศรายชื่อโรงพยาบาล/หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม 

 ลงทะเบียนเข้าประชุม

 กำหนดการประชุม

 คุณสมบัติผู้เข้าประชุม

 หนังสือเชิญประชุม

 โรงแรมที่พัก ใกล้ รพ.ปทุมธานี

 เอกสารประกอบการประชุม