ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ด้านการติดตามโครงการและการประเมินผล (Monitoring & Evaluation: M & E) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

  • Posted on: 14 November 2018
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ด้านการติดตามและการประเมินผลโครงการ
(Monitoring & Evaluation: M & E) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 2 (เขตสุขภาพที่ 7 - 12) วันที่  6 - 7 ธันวาคม 2561
ณ.โรงแรมที เค พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 

  แบบตอบรับการประชุม

 หนังสือเชิญประชุม เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 - 12

 หนังสือเชิญประชุม เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่ 7 - 12

 แบบฟอร์มจองห้องพัก โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ

 กำหนดการประชุม

 แบบประเมินผลการประชุม M&E ครั้งที่ 2

 เอกสารประกอบการประชุม