ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ด้านการติดตามโครงการและการประเมินผล (Monitoring & Evaluation: M & E) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • Posted on: 26 October 2018
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ด้านการติดตามและการประเมินผลโครงการ
(Monitoring & Evaluation: M & E) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมที เค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

 หนังสือเชิญ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-6

 หนังสือเชิญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเขต 1-6 

 วาระการประชุม

 แบบประเมินการประชุมอบรม M&E ครั้งที่ 1

  เอกสารประกอบการประชุม