แบบติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมตาม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในช่วงระยะครึ่งแผน

  • Posted on: 11 March 2019
  • By: admin

แบบติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในช่วงระยะครึ่งแผน

  โครงการพัฒนาระบบออกใบรับรองแหล่งผลิตกำเนิดอาหารปลอดโรค ให้สามารถดำเนินการด้าน E-Payment

  โครงการการสร้างระบบ Big Data ข้อมูลโลจิสติกส์ในระบบสาธารณสุขไทย

  โครงการประยุกต์และดำเนินการใช้ระบบฐานข้อมูลยาและเวชภัณฑ์แห่งชาติเพื่อเชื่อมโยงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สาธารณสุขไทย

  โครงการกิจกรรมการบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยง NSW