โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning รุ่นที่ 4

  • Posted on: 31 January 2018
  • By: admin

โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning
ระหว่างวันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561 (ไม่รวมวันหยุดราชการ)
ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน นนทบุรี รุ่นที่ 4

   ใบสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม Leadership Development and Strategic Planning (รุ่นที่ 4)

  คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning 4

  แบบฟอร์มการสำรองห้องพักโรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน

  ตารางการอบรม หลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning รุ่นที่ 4

  หนังสือเชิญอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning (รุ่นที่ 4) 

  แผ่นพับ อบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning (รุ่นที่ 4) 

  รายชื่อผู้เข้าอบรม

  รายชื่อวิทยากร

  เอกสารที่ต้องนำมาให้ผู้จัดอบรมหลักสูตร

 หนังสืออนุมัติตัวบุคคล

  กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุข

  เอกสารประกอบการบรรยายว่าที่ร้อยเอกสายชล  สู่สุข [Zip File]