อบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบบบริการปฐมภูมิ

  • Posted on: 26 February 2018
  • By: admin

อบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบบบริการปฐมภูมิ
ระหว่างวันที่ 19 - 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ 

  กำหนดการอบรมผู้นำยุคใหม่ในระบบบริการปฐมภูมิ

. ใบสมัครผู้เข้าอบรมผู้นำยุคใหม่ในระบบบริการปฐมภูมิ

  คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  แบบฟอร์มจองห้องพักมารวยการ์เด้น กรุงเทพ

 รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2560  

 ใบงาน

 แผ่นพับ โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่ในระบบบริการปฐมภูมิ"

  การจัดทำแผนและตัวชี้วัดด้านสุขภาพ

 ระบบฐานข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิ โดย ดร.นพ.พินิจ  ฟ้าอำนวยผล

 การพัฒนาภาคประชาสังคมกับนโยบายสุขภาพ โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

 การจัดทำแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ โดย ดร.สม นาสอ้าน

 การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดย ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์

 การบริหารจัดการการเงินการคลัง หน่วยบริการปฐมภูมิ โดย นางอมรรัตน์ พีระพล

 การสื่อสารสุขภาพยุคใหม่ health Literacy โดย นางวิมน โรมา

 การพัฒนาบุคลิกภาพ  โดย ดร.รมย์ฤดี เวสน์

 ระบาดวิทยา โดย ปณิธี ธัมมวิจยะ