เอกสารประกอบการประชุม พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี ปีงบประมาณ 2561

  • Posted on: 15 August 2017
  • By: admin

เอกสารประกอบการประชุม พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 สรุปรายชื่อตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561

 (ร่าง) รายละเอียดตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561

 ประเด็น PA ปีงบประมาณ 2561