สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร รพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

  • Posted on: 25 June 2018
  • By: admin

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร รพ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และ
รพ. เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สู่โรงพยาบาลคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใบงาน 

 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษาและโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สู่โรงพยาบาลคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาล..................................................................

 แผนการดําเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม

 ใบงาน 1-1 เรื่อง การค้นหาคุณค่าของตนเอง (รายบุคคล)

 ใบงาน 2-1 เรื่อง คุณธรรมหลักสู่พฤติกรรมบ่งชี้

 ใบงาน 3-1 แบบฝึ กขั้นต้น โครงงานคุณธรรม(moral project)กิจกรรม ส่งเสริมความดี 

 ภาพประกอบการประชุม