ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษาและโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สู่โรงพยาบาลคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  • Posted on: 13 June 2018
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา
และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สู่โรงพยาบาลคุณธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วันพฤหัสบดีที่  14 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 วาระการประชุม 

 ระบบธรรมาภิบาล

 การพัฒนาองค์กรคุณธรรมและปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 แนวทางการส่งเสริม พัฒนา และคัดเลือกโรงพยาบาลคุณธรรม

 ใบงานที่ 1 เรื่อง การค้นหาคุณค่าของตนเอง (รายบุคคล)

 บงาน 2-1 เรื่อง คุณธรรมหลักสู่พฤติกรรมบ่งชี้

 ใบงาน 3-1 แบบฝึกขั้นต้น โครงงานคุณธรรม(moral project) กิจกรรมส่งเสริมความดี  

 แนวคิดการส่งเสริมโรงพยาบาลคุณธรรม

 ใบงาน การแปลงคุณธรรมสู่การปฏิบัติ