การประชุมทบทวน (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 

  • Posted on: 2 November 2017
  • By: admin

การประชุมทบทวน (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  วาระการประชุม 

 วาระที่ 1  (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ

 วาระที่ 1  เอกสารนำเสนอ  คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ

 วาระที่ 2.1 แผนปฏิบัติการระดับชาติเขตสุขภาพพิเศษด้านเขตพื้นที่เฉพาะ (แรงงานต่างด้าว) 

 วาระที่ 2.1 เอกสารนำเสนอ ยุทธศาสตร์สาธารณสุขประชากรต่างด้าว พ.ศ. 2560 - 2564

 วาระที่ 2.2 แผนปฏิบัติการระดับชาติเขตสุขภาพพิเศษด้านสาธารณสุขชายแดน

 วาระที่ 2.2 เอกสารนำเสนอ เขตสุขภาพพิเศษงานสาธารณสุขชายแดน

 วาระที่ 2.2 One page เขตสุขภาพพิเศษด้านสาธารณสุขชายแดน

 วาระที่ 2.3 แผนปฏิบัติการระดับชาติเขตสุขภาพพิเศษด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

 วาระที่ 2.3 เอกสารนำเสนอ แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 2560-2564

 วาระที่ 2.4 แผนปฏิบัติการระดับชาติเขตสุขภาพพิเศษด้านสาธารณสุขทางทะเล

 วาระที่ 2.4 เอกสารนำเสนอ การประชุมพิจารณา ร่างยุทธศาสตร์การสาธารณสุขทางทะเล พ.ศ.2560 - 2564