เอกสารประกอบการประชุม HR4HForum2018_วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

  • Posted on: 19 July 2018
  • By: admin

เอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพในระบบสุขภาพ  HR4HForum
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

=========================================================================

  • เอกสารประกอบการประชุม

 ปาฐกถาพิเศษ "ผู้นำกับการสร้างสุข"  โดยนายแพทย์โสภณ เมฆธน (ห้อง Grand Ballroom)

 บรรยายเรื่อง Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข โดยแพทย์หญิงพรรณพิล วิปุลากร  (ห้อง Grand Ballroom)

 บรรยายเรื่อง สุขจากงาน: การสร้างประสบการณ์การทำงานสร้างสุข โดยนายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  (ห้อง Grand Ballroom)

 บรรยายเรื่อง สุขสร้างง่ายๆด้วย 3E  (ห้อง Grand Ballroom)

 บรรยายเรื่อง Happy Money, Happy Retirement (ห้อง Executive Board Room)

 อภิปรายเรื่อง แนวโน้มและความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลในศตวรรษที่ 21 โดยนายอภิรัตน์ หวานชะเอม  (ห้อง Virgo)

 การจัดการความขัดแย้งในองค์กร (ห้อง Gemini)

  • สรุปเนื้อหาการประชุม

  ปาฐกถาพิเศษ "ผู้นำกับการสร้างสุข"  โดยนายแพทย์โสภณ เมฆธน

  Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข โดยแพทย์หญิงพรรณพิล วิปุลากร

  สุขจากงาน: การสร้างประสบการณ์การทำงานสร้างสุข

 สุขสร้างได้ง่ายๆด้วย 3 E

 Happy Money, Happy Retirement

 แนวโน้มและความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลในศตวรรษที่ 21

 การจัดการความขัดแย้งในองค์กร