ประชุม คณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข

  • Posted on: 28 June 2018
  • By: admin

ประชุม คณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 ชั้น 4 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  วาระการประชุม

  (ร่าง) แนวทางการปฏิบัติการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข