ประชุม พิจารณา (ร่าง) โครงการสำคัญ เพื่อจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน โครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • Posted on: 7 December 2017
  • By: admin

ประชุม พิจารณา (ร่าง) โครงการสำคัญ เพื่อจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน โครงการสำคัญ
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 – 14.30 น.
 ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 6 ชั้น 4  ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  วาระการประชุม

  (ร่าง) โครงการสำคัญ เพื่อจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  รายละเอียดโครงการสำคัญตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  โครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

  กรอบความเชื่อมโยงโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข

  แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (PP)

  แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (SE)

  แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (PE)

  แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (GE)

  แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561