ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข

  • Posted on: 22 February 2018
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

  กำหนดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

  การปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข (Retreat)

  การน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขระดับพื้นที่

  เอกสารนำเสนอ เรื่อง การน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขระดับพื้นที่

  การบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 

  เอกสาร 1 ตัวอย่างกระบวนการบริหารความเสี่ยง

  เอกสาร 2 แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง