ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านระบบบริการสุขภาพ

  • Posted on: 17 December 2018
  • By: admin

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านระบบบริการสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค แพทย์แผนไทย และศูนย์กลางด้านการแพทย์

ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2561

  ระเบียบวาระการประชุม

 2.สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 3. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน                                                          

- การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (การบริหารจัดการงบประมาณส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ PP&P Package)

- Health Literacy

- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

- การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ                                                    

- นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage for Emergency Patients)

- Excellence Center

- การพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและระบบยาสมุนไพรแห่งชาติ

- ศูนย์กลางด้านการแพทย์

 4. การพิจารณานำผลการดำเนินงานของอนุกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม (ณ ทำเนียบรัฐบาล)

 5. เอกสารประกอบการนำเสนอ