การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคมครั้งที่ 2/2562

  • Posted on: 8 February 2019
  • By: admin

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคมครั้งที่ 2/2562 
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

 ระเบียบวาระการประชุม กขป.4   

 เอกสารประกอบการประชุม กขป.4   

 เอกสารนำเสนอ กขป.4