การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม ครั้งที่ 1/2561

  • Posted on: 30 October 2018
  • By: admin

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม
ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2661  ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

 ระเบียบวาระการประชุม กขป.4 

 เอกสารประกอบการประชุม (1)

 เอกสารประกอบการประชุม (2)

 ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านต่างๆ (4 คณะ)

 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 173/2561 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป
ด้านสาธารณสุขและสังคม

 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้

 VTR พชอ. ขุนยวม-คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน