ประชุม คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2560 -2569)

  • Posted on: 7 May 2018
  • By: admin

ประชุม คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2560 -2569)  
ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 
ณ ห้องประชุม  ชั้น 3 อาคาร 1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 วาระการประชุม

 1 สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที่ 5 (พ. ศ. 2560 - 2569)

 2.1 (1) onepage ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2560 -2569)  

 2.1 (2) ผังยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2560 -2569)  

 2.1 (3) ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2560 -2569)  

 2.2 (1) แผนปฏิบัติการ การดําเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในปีงบประมาณ 2561

 2.2 (2แผนปฏิบัติการ การดําเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในปีงบประมาณ 2561

 3.1 (1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความสุขบุคลากร (Personnel Happiness)

 3.1 (2) โครงการอบรมหลักสูตร  "การบริหารจัดการโรงพยาบาลระดับสูง" ( Advance Hospital Management) 

 3.2 โครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชในทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2560 -2569)

 3.3 ปั่นรวมใจภักดิ์ รักในหลวง BIKE FOR KING

  เอกสารนำเสนอ ก้าวแรกในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2560-2569) (Kick off)