การประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

  • Posted on: 27 June 2018
  • By: admin

การประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมข้างห้องปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชั้น 3 อาคาร 1  ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 กำหนดการประชุม 

 บทบาทการทํางานระหว่าง อสม. กับ รพ.สต. ในด้านการส่งเสริมสุขภาพดี

 ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ปี 2561

 การบริหารจัดการ Health Data ใน รพ.สต.