การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยฯ และการกำกับดูแลสถานประกอบการฯ

  • Posted on: 27 April 2018
  • By: admin

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยฯ
และการกำกับดูแลสถานประกอบการฯ ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  วาระการประชุม

 วาระที่ 2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น